โตมะสูงเนิน ส. ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคอาหารวัยผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 309–317, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132997. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.