จรูญวัฒนเลาหะ ส. ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีและอัลตราซาวน์ของมะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 343–352, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/133635. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.