สุทัศนาวิจิตร ส. การเปรียบเทียบผลของยา Levobupivacaine กับยา Bupivacaine ในผู้ตั้งครรภ์ ที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีฉีดยาทางช่องไขสันหลัง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 367–378, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/133661. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.