นลินทัศไนย ป. อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 393–404, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/135016. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.