โอฬาระชิน ด. การศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR โดย Young Orthopaedic Surgeon. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 405–411, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/135025. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.