ศรีสารคาม ป. ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฝีในตับและม้าม ที่เกิดจากเชื้อเมลิออยโดซิส. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 413–422, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136123. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.