ภูระธีรานรัชต์ พ. ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 449–462, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136148. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.