ธีรวิรุฬห์ ส. การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 463–469, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136154. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.