เลยวานิชย์เจริญ ส. การผ่าตัดริดสีดวงทวาร : แบบแผลเปิดและแผลปิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 471–477, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136170. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.