ศิริวงศ์ ส. รายงานผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เกิดภาวะพอร์ไฟเรียหลังจากการระงับความรู้สึก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 499–505, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136185. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.