เตชาเสถียร เ. การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 11–21, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137761. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.