วรรณศรี แ. การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังรับยาระงับความรูสึกในห้องพักฟื้น. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 23–32, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137772. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.