คำภักดี ส. ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 107–112, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142881. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.