แก้วสิงห์ ป.; เอกะวิภาต ภ.; ประเสริฐทรง ข.; ปานนาค ท. การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 205–215, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142964. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.