ชยางศุ ช. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 225–234, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143186. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.