ศรีสุวพันธ์ อ. ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 243–250, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143197. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.