นันทธีโร อ. อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 251–262, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143205. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.