ไชยชิน ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับความสุขในการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 263–275, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143207. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.