โรจน์ลัคนาวงศ์ ว. ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 278–286, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143218. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.