สายยศ ศ. ความชุกของภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 119–128, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143509. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.