สุคนธ์ ธ. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยคลื่นช็อคชนิดเรเดียนกับการนวดแบบกดลึกในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของทราพีเซียสส่วนบน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 129–144, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143510. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.