จินดาเวช น. ความซุกและผลลัพธ์ของภาวะความดันในซ่องท้องสูงในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 139–148, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144404. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.