เอี่ยมธนะสินชัย ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 159–168, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144415. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.