กาญจนรังสิชัย เ. กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 175–181, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144425. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.