จีงเจริญนรสุข ว. ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 183–196, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144430. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.