รัตนวรรณ ด. การศึกษาภาวะการสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 163–172, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144937. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.