ทัดศรี ว. การใช้การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยจิตเภทซับช้อน หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 173–184, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144947. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.