ปริวัฒนศักดิ์ จ. ผลการตัดม้ามร่วมกับผ่าตัดไส้ติ่งในเด็กโรคธาลัสซีเมีย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 53–60, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146351. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.