เทียนแก้ว ส.; ทุนดี ฉ. ผลของโปรแกรมการปรับวิถีการดำเนินชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบไปกลับและมิตรภาพบำบัด ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 83–94, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146678. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.