จรูญวัฒนเลาหะ ส. การประเมินและแปรผลลักษณะทางอัลตราซาวน์ ของก้อนที่เต้านม โดยใช้Ultrasonographic BI-RADS เปรียบเทียบกับผลพยาธิวิทยา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 163–171, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146717. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.