อึงพินิจพงศ์ ว. การให้ยา ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 181–188, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146725. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.