โพธิโยธิน พ. Outcome of Severs Head Injury Care Map in Surin Hospital. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 198–198, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146744. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.