ฤทัยวัฒน์ จ. การศึกษาผู้ป่วยจมน้ำในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2549-2550. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 315–326, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147233. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.