เลาหศิลป์สมจิตร์ ณ. สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 353–356, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147557. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.