กาญจนการุณ ท. อุบัติการณ์ของภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 357–362, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147562. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.