ชูเชิด ส. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 1–11, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149537. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.