วิจิตรานุวัตร ช. ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 13–24, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149546. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.