เนื้อนุ่ม ว. การศึกษาระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งแตก ในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 69–75, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149850. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.