พันธ์ุมีสุข ญ.; สุขสิน ว. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา). วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 77–95, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150032. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.