ตั้งอดุลย์รัตน์ อ. การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 97–106, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150046. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.