พนมเสริฐ ช. ผลการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย โรคจิตเภท ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 107–117, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150056. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.