เหล่าพูลสุข ว. รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 131–139, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150069. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.