วรรณโพธิ์กลาง อ. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยซึ่งใช้ยาต้านไวรัส แบบ HAART ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 153–163, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150077. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.