วังโน ว. การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่แผนกอายุรกรรมในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 75–84, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150232. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.