คงสวัสดิ์ ว. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโลหิตเป็นพิษจากชุมชน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2547. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 33–49, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150259. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.