ปิยกุลมาลา เ. ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 1–10, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150261. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.