บุญเปล่ง น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคซิลิโคสิส ของคนงานโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 1–9, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150307. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.