ขันธรักษา น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยแผลเปปติกทะลุในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 11–21, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150318. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.