เลิศวีระวัฒน์ ส. ประสิทธิภาพการรักษา Patent Ductus Arteriosus ในทารกคลอดครบกำหนด ด้วยยา Indomethacin โดยบริหารยาทางปาก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 23–31, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150324. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.