จงเจษฎ์ น. การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 43–55, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150333. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.